เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องกวาง ปัจจุบัน บ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง มีไฟฟ้าใช้จำนวน 5,897 ครัวเรือนการประปาส่วนภูมิภาค

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านการประปา คือ การประปาร้องกวาง
2. จำนวนผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 2,275 ครัวเรือน ที่เหลือใช้น้ำบ่อดิน และบ่อบาดาล
3. กำลังการผลิตน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 140/ ชม.
4. ปริมาณการผลิตน้ำประปาที่ผลิตจริงประมาณ 1,400 -1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
5. ปริมาณน้ำประปาที่จ่ายจริงประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวันระบบประปาหมู่บ้าน

1. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้ำโค้ง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
2. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
3. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
0.02s. 0.50MB