เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมศาสนา

วัด 9 แห่ง ดังนี้

วัดร้องกวาง หมู่ที่ 7 ตำบลร้องกวางวัดวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง
วัดร้องเข็ม หมู่ที่ 2 ตำบลร้องเข็มวัดน้ำโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลร้องเข็ม
วัดดอนมูล หมู่ที่ 4 ตำบลร้องเข็มวัดใหม่ปากทาง หมู่ที่ 6 ตำบลร้องเข็ม
วัดวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรีวัดผาราง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี


การศึกษา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวาง จำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล จำนวน 3 แห่งโรงเรียนอนุบาล / โรงเรียนประถมเอกชน จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่งโรงเรียนปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน จำนวน 7 แห่งศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 3 แห่ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน 1 แห่ง0.02s. 0.50MB