เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม/ขนส่ง

เทศบาลตำบลร้องกวาง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ที่ใช้ในการติดต่อต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ ส่วนถนนภายในเขตเทศบาล จะเป็นถนนลูกรัง และถนนลาดยางที่เสื่อมสภาพเป็นบางสาย ที่เหลือจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนสายลาดยางที่มีสภาพ ใช้งานได้ดีการสื่อสารและการโทรคมนาคม

ภายในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง มีจำนวนผู้ในโทรศัพท์ จำนวน 2,855 ครัวเรือน ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครองอำเภอ วิทยุตำบล วิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลร้องกวาง วิทยุสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง และวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
-โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลร้องกวาง มีเตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
สถานพยาบาล จำนวน 5 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่0.02s. 0.50MB