ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 47,859 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม/ขนส่ง

เทศบาลตำบลร้องกวาง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ที่ใช้ในการติดต่อต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้ ส่วนถนนภายในเขตเทศบาล จะเป็นถนนลูกรัง และถนนลาดยางที่เสื่อมสภาพเป็นบางสาย ที่เหลือจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนสายลาดยางที่มีสภาพ ใช้งานได้ดี


การสื่อสารและการโทรคมนาคม

ภายในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง มีจำนวนผู้ในโทรศัพท์ จำนวน 2,855 ครัวเรือน ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครองอำเภอ วิทยุตำบล วิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลร้องกวาง วิทยุสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง และวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบล


โรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
-โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลร้องกวาง มีเตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
สถานพยาบาล จำนวน 5 แห่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่

การไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องกวาง ปัจจุบัน บ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง มีไฟฟ้าใช้จำนวน 5,897 ครัวเรือน


การประปาส่วนภูมิภาค

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการด้านการประปา คือ การประปาร้องกวาง
2. จำนวนผู้ใช้น้ำประปา จำนวน 2,275 ครัวเรือน ที่เหลือใช้น้ำบ่อดิน และบ่อบาดาล
3. กำลังการผลิตน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 140/ ชม.
4. ปริมาณการผลิตน้ำประปาที่ผลิตจริงประมาณ 1,400 -1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
5. ปริมาณน้ำประปาที่จ่ายจริงประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน


ระบบประปาหมู่บ้าน

1. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้ำโค้ง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
2. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
3. ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง

เปลี่ยนภาษา