ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 47,858 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ
เทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่ในอำเภอร้องกวาง แต่เดิมก่อน พ.ศ.2420 อำเภอร้องกวางเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในป่า เรียกว่า “บ้านร้องกวาง” คำว่า “ร้อง” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายความว่า ร้องน้ำ หรือ ร่องที่น้ำขัง และไหลผ่านตลอดปี หรือหมายถึง “ส่งท้าย” นั่นเอง ส่วนคำว่ากวาง เป็นภาษากลาง หมายถึง ชื่อสัตว์ป่าสี่เท้าชนิดหนึ่ง อันเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไป ภาษาท้องถิ่นเรียกชื่อสัตว์ชนิดเดียวกันนี้ว่า “กวาง”

โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีร่องน้ำหรือลำห้วยดังกล่าวไหลผ่านอ้อมหมู่บ้านโดยตลอด ต้นน้ำมีสภาพเป็นป่าทึบ อุดมด้วยต้นไม้นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกวางเป็นฝูง ๆ ลงกินน้ำ เล่นน้ำในลำห้วยนี้เป็นประจำ ลำห้วยแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ห้วยร้องกวาง” โดยเอาคำว่า “ร้องน้ำ” กับ “กวาง” มารวมกันเหตุที่ไม่เรียกว่า “ห้วยร้องกว๋าง” ก็เพราะว่า “กว๋าง” เป็นภาษาท้องถิ่นรู้กันเฉพาะแห่ง ไม่เป็นที่แพร่หลาย ส่วนคำว่า “กวาง” เป็นภาษากลางมีผู้รู้จักความหมายโดยทั่วไป แม้ในท้องถิ่นอื่นเมื่อเอ่ยคำนี้ก็มีผู้รู้ความหมายเป็นอย่างดี ประกอบกับกลุ่มชนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องที่หมู่บ้านนี้ โดยอพยพมาจาก “บ้านกวางช้างมูบ” ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จึงประสงค์จะตั้งชื่อหมู่บ้านและถาวรวัตถุอื่น ๆ ให้มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อถิ่นฐานเดิมของตนเพื่อเป็นอนุสรณ์เช่นเดียวกับหมู่บ้าน ตำบลอื่น ๆ (เช่น บ้านกาดผาแพร่ ก็ได้อพยพมาจากตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น เป็นต้น) ด้วยเหตุนี้ลำห้วยที่อุดมสมบูรณ์ที่ไหลผ่านหมู่บ้านจึงถูกตั้งชื่อว่า “ห้วยร้องกวาง” และหมู่บ้านที่ถูกตั้งชื่อลำห้วยว่า “บ้านร้องกวาง” และต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้น ก็ได้ชื่อว่า “วัดร้องกวาง” เช่นเดียวกันเมื่อสร้างรูปปั้น “ช้างมูบ” อันเป็นสัญลักษณ์ของ “บ้านกวางช้างมูบ” ไว้ในอุโบสถใกล้แทนพระประธาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันแม้ได้มีการรื้ออุโบสถหลังเก่าแล้ว แล้วสร้างขึ้นใหม่ก็ได้สร้างรูปปั้น “ช้างมูบ” ดังกล่าวไว้ในอุโบสถหลังใหม่ใกล้แท่นพระประธานเหมือนเดิม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ระลึกและได้ทราบความเป็นมาโดยทั่วกัน

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2519 โดยยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขึ้นเป็นสุขาภิบาลร้องกวาง ได้ประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลร้องกวาง นำบางส่วนของตำบลทุ่งศรี และตำบลร้องเข็มมารวม เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน และทำนุบำรุงท้องถิ่น ตามที่ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 88 วันที่ 9 กรกฎาคม 2528 และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลร้องกวาง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบล ดังนี้

(18) องค์การบริหารส่วนตำบลร้องเข็ม รวมกับ เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เทศบาลที่รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศนี้มีเขตตามเขตเทศบาลเดิมรวมกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมเข้ากับเทศบาล นั้น

ในปีเดียวกัน (พ.ศ.2547) ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยุบสภาตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับ เทศบาลตำบล ดังนี้ (10) สภาตำบลทุ่งศรี รวมกับ เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เทศบาลที่รวมกับสภาตำบล ตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตเทศบาลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลที่รวมเข้ากับเทศบาล นั้น

ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่บนถนน ยันตรกิจโกศล ทางหลวงหมายเลข 101 เลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลร้องกวางมีพื้นที่รับผิดชอบ 73.24 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขตตำบลร้องกวาง , เขตตำบลแม่ทราย
ทิศใต้ติดต่อกับเขตตำบลร้องเข็ม , ตำบลแม่ยางตาล, ตำบลน้ำเลา, ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตตำบลทุ่งศรี , ตำบลร้องกวาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลร้องกวาง , ตำบลแม่ยางฮ่อ

ลักษณะประเทศ

เทศบาลตำบลร้องกวาง มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึงและลาดต่ำลงไปด้านตะวันออกชุมชนเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีลำเหมือง แม่น้ำ ส่วนด้านตำวันตก เป็นที่ดอน เป็นป่าโปร่ง ค่อนข้างขาดน้ำ ส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่า


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุด ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)จำนวนครัวเรือน
ชายหญิงรวม
6,1136,71212,8255,897


จำนวนครัวเรือน และประชากรในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง

แยกเป็นรายหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน 3 ตำบล

ตำบลร้องกวาง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านร้องกวาง360417777541
2บ้านร้องกวาง327424751517
4บ้านกาศผาแพร่160178338146
5บ้านวังโป่ง315315630220
7บ้านร้องกวาง233292525283
9บ้านร้องกวาง324357681503
12บ้านกาศใต้11312123486
13บ้านร้องกวาง314338652550
รวม 8 หมู่2,146 2,4424,5882,849

ตำบลร้องเข็ม

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านร้องเข็ม255269524223
2บ้านร้องเข็ม169174343123
3บ้านน้ำโค้ง359326685204
4บ้านดอนมูล377439816261
5บ้านใหม่จัดสรร236237473172
6บ้านปากทาง352357709511
7บ้านร้องเข็ม258294552179
8บ้านหัวดง176187363124
9บ้านร้องเข็ม262299561180
รวม 9 หมู่2,444 2,582 5,0261,977

ตำบลทุ่งศรี

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังหม้อ346379725228
2บ้านผาราง394368762223
3บ้านทุ่งศรี138190328125
4บ้านต้นเดื่อ363426789257
5บ้านปากทาง282325607238
รวม 5 หมู่1,5231,688 3,2111,071

* หมายเหตุ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลร้องกวาง ณ เดือน เมษายน 2559

เปลี่ยนภาษา