เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561172
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA168
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611078
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน966
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์173
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์177
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.197

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB