เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561142
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA137
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611047
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน937
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์142
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์141
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.140

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB