เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561150
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA147
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25611055
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน945
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องทะเบียนพาณิชย์152
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์153
สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์.151

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB