เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
แบบสรุปราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขยายท่อประปาจากบ้านกาศใต้ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลร้องกวาง6010 ก.ค. 62
แบบสรุปราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ช่วง5426 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ช่วง5926 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่7416 พ.ค. 62
ประกาศเชิญชวน ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งศรี933 เม.ย. 62
ประกาศเชิญชวน ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางสุรัชนี เย็นใจ ถึงสวนนางสายหยุด ฟาร์โก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี903 เม.ย. 62
ประกาศเชิญชวน ราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน เริ่มจากทางแยกเชื่อมทางหลวงสายโจ้โก้แม่หล่าย - ร้องเข็ม ถึงบ้านนางชนันพร ชลชนะ บ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่793 เม.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ ช่วง10213 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวน ราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหินยาแนวลำห้วยร้องกวาง ตั้งแต่บ้านนายธานี ป้อมคำ ถึงบริเวณหลังโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง ก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนวตลิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมสองข้าง 300.00 เมตร ตามแบ10313 ก.พ. 62
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ราคากลาง ขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว จำนวน 16 ช่วง รวมความยาวไม่น้อยกว่า 3,416.00 เม10428 ธ.ค. 61
ประกาศเชิญชวน แบบบัญชีราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 947 มี.ค. 61
ประกาศเชิญชวน แบบบัญชีราคากลาง ตาราง ปปช. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิด ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 727 มี.ค. 61
ตารางแสดงวงเงิน แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4-6 โครงการ เจาะบ่อ บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ6420 ก.พ. 61
แบบ ปปช ราคากลาง ปร.4 - ปร.5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง7618 ม.ค. 61
ประกาศเชิญชวน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง สถานที่ก่อสร้าง จากหอพักกนกพันธ์ หมู่ที่ 13 ไปทางทิศ7515 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB