เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ ขวัญเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เริ่มจากทางแยกหน้าบ้านนายสุพจน์ ขวัญเมือง ถึงทางแยกศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ผิวหนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB