เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยร้องกวางบริเวณข้างโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกาศ เทศบาลตำบลร้องกวาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยร้องกวางบริเวณข้างโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
          ตามประกาศ เทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยร้องกวางบริเวณข้างโรงน้ำดื่มอีตั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
          เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖  และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓ / ว ๕๓๐  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๒  ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง
 
          เทศบาลตำบลร้องกวาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB