เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 291.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB