เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขยายท่อประปาจากบ้านกาศใต้ หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลร้องกวาง

แชร์

ราคากลางโครงการวางท่ออขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขยายท่อประปาจากบ้านกาศใต้ หมู่ที่ 12 ไปบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง ขยายท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4 นิ้ว ยาว 1,275.00 เมตร และขยายท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,055.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB