นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 33 คน

เยี่ยมชม 4,304 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ ขวัญเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 39 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เริ่มจากทางแยกหน้าบ้านนายสุพจน์ ขวัญเมือง ถึงทางแยกศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ผิวหนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร้องกวาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.974.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา