นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 4,302 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณหน้าบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 39 ครั้ง อลงกรณ์ บุญยืน แชร์  

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากทางแยกบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา ถึงทางแยกบ้านนางสุกัญญา สุธรรม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรผิวหนา 0.05 เมตร ความยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.960.50 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา