เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน129
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561132
แผนพัฒนาบุคคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง140
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลร้องกวาง246
แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลร้องกวาง 668
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4110
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลร้องกวาง126
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562791
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล124
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน125
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลร้องกวาง14105
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล129
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์124
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์123

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB