เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2563731
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ125
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน1107
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561197
แผนพัฒนาบุคคลากรเทศบาลตำบลร้องกวาง1105
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลร้องกวาง2119
แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลร้องกวาง 6175
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4235
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลร้องกวาง195
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627164
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล187
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน178
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2562116
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลร้องกวาง14224
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล184
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์187
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์185

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB