ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 47,797 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย

  ปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง

 • นายอดุลย์ เพิ่มขึ้น

  รองปลัดเทศบาลตำบลร้องกวางสำนักปลัด

 • ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ รอดสี

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางเดือน ไฝ่ฝน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวสุภาวดี ปัญพรวรากุล

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางฑีรกานต์ ยอดสอน

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางรวิษฎา กันนา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายวันชนะ กอฝั้น

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายจตุพงศ์ อัฐวงศ์

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 • นายมนตรี กันยะมี

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายโดมไพร เผ่าฉาน

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นายศักดิ์ชัย ไข่คำ

  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

 • นายชาตรี ธีระวงศ์นันท์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพันธ์ณรงค์ บุญมาภิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุวัฒน์ ปิงสมุทร

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวอรัญญา ตาเถิง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายอุดมศักดิ์ นะภิใจ

  พนักงานชับรถยนต์

 • นายเจริญ จันทร์แจ้ง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอิทธิ วังม่วงแงว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเฉลิมชัย สวนสรรค์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวีระยุทธ ใจวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสุดา คำเขียว

  คนงานทั่วไป

 • นายธนาพงษ์ วงค์หน่อ

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางปรียา บุตรชา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวศิริ ปันทา

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวณัฐกัญจนี ศรีอนันต์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

 • นางนัยนา ธนโชคหิรัญ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางพัฒนา ทำดี

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางปิยาภรณ์ บุญมาภิ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางนงลักษณ์ ชัยสีธิ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวพัณณิตา ยอดสอน

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางนภาภัช วะรินทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นายอลงกรณ์ บุญยืน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวธีรานุช วุฒิอดิเรก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • ผู้อำนวยการกองช่าง

 • หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายสันติ วะรินทร์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายบัณฑิต มหาวัน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายณัฐนนท์ เชาว์แล่น

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสาวภัสรา พักตรผิว

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • นายอภิวัฒน์ มูลเมือง

  ช่างไฟฟ้า

 • นายอภิวัฒน์ ถามล

  ผู้ช่วนายยช่างสำรวจ

 • นางสาวนวลนภา จินา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอภิชาติ องคะลอย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ปัญญากุล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายทศพล วิกาหะ

  พนักงานขับรถยต์

 • ทนงศักดิ์ อิศรี

  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวรุ่งอรุณ วันจา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 • นางชินารักษ์ ทิศป้อง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสุกัญญา จิตประจง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • สิบเอกจักรพันธุ์ วรรณจรรยา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางจุฬาลักษณ์ อินขัตย์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวอรณิชาภัทร์ วรรณกลึง

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 • นายณัฐชวโรจน์ งามขำ

  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
  ร้องกวาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  ครู คศ. 2
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางนันทน ธนานุศักดิ์

  ครู คศ. 2
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • - ว่าง -

  ครู คศ. 2
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์

  ครู คศ. 1
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางกชนันท์ นวลลำภู

  ครู คศ. 1
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางศรุตา โยธา

  ครู คศ. 1
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางนิภาภรณ์ ใจนนถึ

  ครูผู้ช่วย
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง

  ครูผู้ช่วย
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • - ว่าง -

  ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาเอกภาษาไทย)
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

 • นางยวน กอฝั้น

  ครู คศ. 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  ครู คศ. 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางฉลวย ยอดสอน

  ครู คศ. 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางพิกุล บุญยืน

  ครู คศ. 1 vศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางกรวรรณ ไหวเคลื่อน

  ครู คศ. 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางสุประวีณ์ ศรีสันต์

  ครู คศ. 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางสาวเจนจีรา ปรีเปรม

  ครูผู้ดูแลเด็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 • นางสาวพิณพันธ์ เวียงทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นายพลกฤต วันติ

  ผู้ช่วยนักสันทนาการ

 • นางวรรณฉัตร หงษ์แก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธัญญารัตน์ หอมดอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.ไพวรรณ นันทมงคลชัย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางมณีรัตน์ นิลมูล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางมารศรี มิ่งปรีชา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางรัตนา ติจินดา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางอุสา แสนเมืองโคตร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสุพิชญ์นันท์ เขียวปัญญา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางน้ำเพชร เลิศชูเกียรติ

  ผช.จพง.การเงินและบัญชี

 • นางสาวอิงครารัก นันทะ

  ผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ (รร.อนุบาลฯ)

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยครูอนุบาล (รร.อนุบาลฯ)

 • นายทัตพงศ์ พัวเรืองเลิศ

  ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ (รร.อนุบาลฯ)

 • นายณัฐฐา จิรัฐตการ

  ผู้ช่วยครูพลศึกษา (รร.อนุบาลฯ)

 • นางสาวดารารัตน์ สายถิ่น

  ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา (รร.อนุบาลฯ)

 • นางสาวเพชรไพลิน สร้อยเพชร

  ผู้ช่วยครูประถมศึกษา (รร.อนุบาลฯ)

 • นางสาวพะยอม เมฆอากาศ

  ผู้ช่วยครูภาษาไทย (รร.อนุบาลฯ)

 • นายธีรพงศ์ สายคำ

  ผู้ช่วยครูวิทยาศาสตร์ (รร.อนุบาลฯ)

 • นางสาวสุรีพร แสวงหา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุจีรัตน์ ขวัญเมือง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเจนจิรา ยอดสาร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายประวิทย์ ยอดสอน

  ภารโรง

 • นายทนงศักดิ์ อิศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวไพลิน ผลมี

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายไพรัตน์ รัตนชมภู

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวญาณิศา คำเขียว

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวสุนิตย์ตา เทพศิริพันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายอรรถกร บุญโหล

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายสมพร เทพิกัน

  พนักงานขับรถยนต์

 • น.ส.ณพัชญา อินต๊ะวัง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวิรัตน์ นะอิ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายบุญทอน รัตนกันทา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชราวุธ โนรินทร์

  พนักงานขับรถยนต์
  (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ)

 • นางสาวนวรัตน์ คะมะณี

  คนงานประจำรถขยะเปลี่ยนภาษา