นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 6,810 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายทนง ภาวงค์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง

  08-9264-3075

 • นายสมจิตร ตาเถิง

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง

  0-5459-7087สมาชิกสภา

 • นางแก้วนภา รุจิเรขวัตร

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-1881-8807

 • นายวีรพงศ์ มสุการัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-56951701

 • นายชัยณรงค์ มีปัญญา

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-4480-3808

 • นายบุณยา คำเขียว

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-6118-1434

 • นายศรีรัตน์ ตะริทา

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-1386-0912

 • นายวิสุทธิ์ วงศ์หน่อ

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-7172-2499

 • นายเจริญ รดกัน

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-9266-1364

 • นายสถาพร สุนทรานันทน์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  08-9010-2664เปลี่ยนภาษา