ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 47,773 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ การศึกษาได้มาตรฐาน มีโครงสร้างพื้นฐาน สังคมเป็นสุข ”ยุทธศาสตร์


1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
    - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
    - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรคุณภาพสูลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    - ก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ และสะพานได้มาตรฐาน
    - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก
    - จัดทำผังเมืองรวม และอาคารสถานที่
    - พัฒนาระบบการจราจร
    - พัฒนาระบบไฟฟ้า / โทรศัพท์ / เสียงไร้สาย
    - จัดให้มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค – บริโภค

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - การบำบัด การจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ
    - พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    - การบำบัดน้ำเสีย

4. การสาธารณสุข
    - การส่งเสริมสุขภาพ
    - การป้องกันและควบคุมโรค
    - การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

5. การพัฒนาการศึกษาฯ
    - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
    - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาก่อนระดับประถม
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
    - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
    -ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่
    -ปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน

6. การพัฒนาสังคม
    - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    -อนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    -สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
    -ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    -การรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การบริหารจัดการ
    -ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
    -ปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
    -เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
    -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปลี่ยนภาษา