ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 47,845 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประ กาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ นิติกรรมสัญญา การติดต่อและอำ นวยความสะดวกในด้านต่างๆภายในอาคารสำนักงาน

1.งานการเงินและบัญชี
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียน งบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสาร เบิกจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทงานจัดทำรายงานประจำวัน ประเดือน ประจำปีของเทศบาล
2.งานพัสดุและทรัพย์สิน
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการซ่อมแซมและรักษา งานการจัดทำและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ตรวจสอบภาษีทุกประเภท งานเร่งรัดภาษี และรับชำระภาษค่าธรรมเนียมใบขออนุญาตและค่าปรับต่างๆ และรายได้อื่นๆ

1. ดูแลควบคุมการก่อสร้าง ต่อเติม
2. ก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ เขื่อน สะพาน ทางเท้า
3. ติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่าง
4. ตกแต่งสถานที่ในการจัดทำพิธี หรือกิจกรรมในวันสำคัญ
5. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
6. การดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด

1. งานจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษาและกีฬา
4. สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน

1.การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ
2.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.การสัตว์แพทย์
4.การส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
5.การสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
6.การแก้ไขปัญหาการเดือดร้อนที่ทำให้เกิดความรำคาญ
7.การควบคุมการประกอบการร้านค้าต่างๆ
8.การเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
9.การอนามัยโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา