เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติราชการแทนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหน้าหน้าส่วนราชการอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติราชการแทนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชนบ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมปลูกต้นไม้อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ตู้ปันสุข ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกันอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประการผู้ชนะโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประการผู้ชนะโครงการขยายผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านต้นเดื่อ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านผาราง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรี จากที่นานายจำรัส โอดเฮิง ถึงถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 6 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 มกราคม 2563 มีนาคม 2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศ ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
การประชุม​สภา อบ​ต.​บ้าน​เหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์และเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร้องเข็ม หมู่ที่ 1 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (สำนักปลัด)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำในทุกๆหมู่บ้านอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB