เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แจ้งเลื่อนกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รับสมัครและคัดเลือกบุคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ มีพนักศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ ขวัญเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณหน้าบ้านนายนิรันดร์ ศรสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
กิจกรรมตีเส้นจราจรและทำความสะอาดถนนจุดเสี่ยงอันตรายอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุงอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB