เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินการตามแนว 5 ส ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA ประจำปี 2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมวันรักต้นไม้อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ “วันปิยมหาราช”อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
กิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.บ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
เทศบาลตำบลป่าแมต ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
เทศบาลตำบลร้องกวาง มีความประสงค์จ้างเหมาบริการทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
เผยแพร่แผนการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเหล่า ครั้งที่ 5/2563 และประชุมอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
อบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563 ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB