เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ โครงการให้ความรู้ระเบียบกฏหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยไร่อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
อบต.ห้วยไร่ จ.แพร่ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตห้วยแม่พวก บ้านน้ำแรม ม.4 ต.ห้วยไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศแผนจัดหาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
สืบงานงานประเพณีลอยกะทง อ.เด่นชัย อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประมวลภาพการประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2562ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประมวลภาพงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB