เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสารฯ"ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ปรับปรุงภารกิจอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ขอรับบริการของเทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปีทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ เทศบาลตำบลป่าแมตทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
สรุปตารางการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแมต ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB