เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ประเภทสามัญ2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลงทะเบียนภาษีป้ายอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลดขั้นตอนอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด01อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด02อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอแผนเสริมสร้างวินัยฯและป้องกัการทุจริตอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอน้ำอุปโภค-บริโภคอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยพิการอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แบบคำขอแบบฟอร์มร้องทุกข์อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB