เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศการปรับปรุงคู่มือประชาชนอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ปิดประกาศสำเนางบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนดำเนินการ 63อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o25 นโยบายบริหารทรัพนากรบุคคลอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB