นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง
08-9557-4116

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 5,490 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์

  นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

  08-9557-4116

 • นายวิศวกรณ์ โนรินทร์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

  08-2183-0109

 • นางรุจรวีย์ รุจิเรขวัตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

  09-8645-6466

 • นางลภัสฤชนันท์ งามขำ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

  08-2188-0836

 • นายรังสรรค์ ยอดแก้ว

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

  08-4043-4229

เปลี่ยนภาษา