เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [สรุป อปท.] [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] 21 ส.ค. 63
การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 19 ส.ค. 63
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2563 20 ส.ค. 63
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 20 ส.ค. 63
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 20 ส.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 21 19 ส.ค. 63
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ส.ค. 63
เร่งรัดส่งคืนงบประมาณสำหรับรายการที่หมดความจำเป็นและไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายได้ 19 ส.ค. 63
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 18 ส.ค. 63
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563 19 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 19 ส.ค. 63
การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดและเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ส.ค. 63
การจัดประชุมทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [กำหนดการ] [แบบตอบรับ] 18 ส.ค. 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [เอกสารแนบ] 17 ส.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 18 ส.ค. 63
การรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 18 ส.ค. 63
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. 18 ส.ค. 63
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ส.ค. 63
เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 63

ลำดับที่ 161-180 | 9/493 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 1.00MB