เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
เลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต 7 ม.ค. 57
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 7 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย 7 ม.ค. 57
การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2 7 ม.ค. 57
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 7 ม.ค. 57
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 7 ม.ค. 57
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 6 ม.ค. 57
ขอเลื่อนโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคมโรคข้ามพรหมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 3 ม.ค. 57
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 6 ม.ค. 57
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 57
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 [รายชื่อ] 1 พ.ย. 56
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 [รายชื่อ] 6 ม.ค. 57
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 ม.ค. 57
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS 6 ม.ค. 57
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 3 ม.ค. 57
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [รายชื่อชำนาญการพิเศษ] [รายชื่อเชี่ยวชาญ] 2 ม.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [การจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 ม.ค. 57
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 [รายชื่อ] 2 ม.ค. 57
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด 2 ม.ค. 57

ลำดับที่ 8721-8740 | 437/444 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.13s. 1.00MB