เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 28 ต.ค. 57
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ 28 ต.ค. 57
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) 28 ต.ค. 57
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 22 ต.ค. 57
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [บัญชีรายชื่อเข้าอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10] 12 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มี.ค. 57
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเมืองจังหวัดของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด 11 มี.ค. 57
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [เอกสารแนบ] 11 มี.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 7 มี.ค. 57
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 11 มี.ค. 57
การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ 10 มี.ค. 57
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 7 มี.ค. 57
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 7 มี.ค. 57
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) 10 มี.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 มี.ค. 57
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 19 5 มี.ค. 57
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 18 5 มี.ค. 57
ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 16 10 มี.ค. 57
การสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 10 มี.ค. 57

ลำดับที่ 8721-8740 | 437/493 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.19s. 1.00MB