ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 47,876 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 63การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  แชร์  
12 ธ.ค. 62รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ LANGUAGE เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย แชร์  
12 ธ.ค. 62การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย แชร์  
20 มี.ค. 62โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอัตรากำลัง 3 ปี แชร์  
23 พ.ย. 61พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แชร์  
23 พ.ค. 61กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  แชร์  
20 พ.ค. 61กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป แชร์  
4 มี.ค. 61ภารกิจและขั้นตอนการดำเนินการจัดการหอพัก แชร์  
22 ธ.ค. 60การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
23 ส.ค. 60คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลร้องกวาง แชร์  
1 เม.ย. 60คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา