เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย1312 ธ.ค. 62
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ LANGUAGE MODEL เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย1212 ธ.ค. 62
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ5223 พ.ย. 61
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 4823 พ.ค. 61
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป4320 พ.ค. 61
ภารกิจและขั้นตอนการดำเนินการจัดการหอพัก444 มี.ค. 61
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4522 ธ.ค. 60
คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลร้องกวาง4323 ส.ค. 60
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540531 เม.ย. 60
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB