เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร-การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ LANGUAGE เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แชร์

ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ LANGUAGE เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางณัชมนลักษณ์ ขัดแสนจักร์
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลร้องกวาง
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตาบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปีที่ศึกษา 2561

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม บริการข้อมูลข่าวสาร-การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
0.01s. 0.50MB