ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 47,871 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
8 พ.ค. 62การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
8 พ.ค. 62การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
3 พ.ค. 61การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง แชร์  
3 พ.ค. 61การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต แชร์  
3 พ.ค. 61การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา