ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 47,804 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2563 แชร์  
14 เม.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
19 มิ.ย. 62แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา