เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน124
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลร้องกวาง120
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน120
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์118
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์120

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.25MB