เทศบาลตำบลร้องกวาง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 พระสงฆ์ 60 รูป ในวันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง
 
 
 
รางวัลที่ 1 อายุระหว่าง 10-11 ปี
รางวัลที่ 2 อายุระหว่าง 10-11 ปี
รางวัลที่ 3 อายุระหว่าง10-11 ปี
รางวัลที่ 1 อายุระหว่าง 12-15 ปี
รางวัลที่ 2 อายุระหว่าง 12-15 ปี
รางวัลที่ 3 อายุระหว่าง 12-15 ปี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมวาดภาพระบายสีบ้านนี้ปลอดยาเสพติด  
 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเตาปูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดกิจกรรมวาดระบายสี ในหัวข้อ "บ้านนี้ปลอดยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าความเป็นสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เสริมภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่าง โดยนำมิติกิจกรรมนันทนาการ ในรูปแบบของความบันเทิง สนุกสนาน การถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และสร้างเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ตลอดถึงสังคมอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2554 เวลา 15.43 น. โดย คุณ อรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

ผู้เข้าชม 8509 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย