เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ขอเชิญเที่ยวงาน หนาวนี้ที่ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้ง 9 หมู่บ้านอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปางอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางฟองจันทร์ บุญนิ่ม ถึงบ้านแม่มอญ กวางเดินดง หมู่ที่ 7 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวางทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลร้องเข็ม ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อส่งไปกำจัดอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศเชิญชวน ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลร้องเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศเชิญชวน ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยกบ้าน ร.ต.อ.ธีรวิทย์ จันทร์ภิรมย์ ถึงสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องกวาง หมู่ที่ ๒ บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน ๒ ช่วทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลร้องกวาง(ผู้ช่วยครูสังคมศึกษา)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำคสล.ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลร้องกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB