ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2561 วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลร้องกวาง ชมการประกวดนางสงกรานต์อำเภอร้องกวาง งานแข่งขันจัดจุดสะโป๊ก และการแสดงดนตรีสดตลอดงาน
 
 
             
  จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 13,143 คน
  ชาย ทั้งสิ้น 6,278 คน ร้อยละ 47.77
  หญิง ทั้งสิ้น 6,865 คน ร้อยละ 52.23
  จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 5,144 ครัวเรือน
  ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 179.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ร้องกวาง ต.แม่ทราย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่ยางตาล ต.น้ำเลา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ร้องกวาง ต.ไผ่โทน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ร้องกวาง ต.แม่ยางฮ่อ  
 
 
        
             สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงหมายเลข 101 เลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลร้องกวาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 73.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 ตำบล 22 หมู่บ้านโดยมีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้  
 
 
 
ตำบลร้องกวาง          
บ้านร้องกวาง 1 348 425 773 398
บ้านร้องกวาง 2 354 443 797 419
บ้านกาศผาแพร่ 4 176 183 359 134
บ้านวังโป่ง 5 334 334 668 218
บ้านร้องกวาง 7 235 309 544 247
บ้านร้องกวาง 9 327 356 683 376
บ้านร้องกวาง 12 112 125 237 82
บ้านกาศใต้ 13 311 333 644 364
รวม   2,197 2,508 4,705 2,238
ตำบลร้องเข็ม          
บ้านร้องเข็ม 1 273 269 542 221
บ้านร้องเข็ม 2 182 197 379 121
บ้านน้ำโค้ง 3 355 333 688 197
บ้านดอนมูล 4 371 433 804 250
บ้านใหม่จัดสรร 5 227 217 444 158
ปากทาง 6 359 346 705 463
บ้านร้องเข็ม 7 272 314 586 177
บ้านหัวดง 8 174 183 357 118
บ้านร้องเข็ม 9 299 322 621 180
รวม   2,512 2,614 5,126 1,885
ตำบลทุ่งศรี          
บ้านวังหม้อ 1 360 381 741 216
บ้านผาราง 2 401 372 773 216
บ้านทุ่งศรี 3 146 191 337 124
บ้านต้นเดื่อ 4 364 440 804 252
บ้านปากทาง 5 298 359 657 213
รวม   1,569 1,743 3,312 1,021
รวมทั้งหมด   6,278 6,865 13,143 5,144